Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
20Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции
20 03Други битови отпадъци
20 03 01Смесени битови отпадъци
20 03 02Отпадъци от пазари
20 03 03Отпадъци от почистване на улици
20 03 04Утайки от септични ями
20 03 06Отпадъци от почистване на канализационни системи
20 03 07Обемни отпадъци
20 03 99Битови отпадъци, неупоменати другаде