Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
20Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции
20 01Разделно събирани фракции - с изключение на 15 01
20 01 01Хартия и картон
20 01 02Стъкло
20 01 08Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене
20 01 10Облекла
20 01 11Текстилни материали
20 01 13*Разтворители
20 01 14*Киселини
20 01 15*Основи
20 01 17*Фотографски химични вещества и препарати
20 01 19*Пестициди
20 01 21*Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак
20 01 23*Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди
20 01 25Хранителни масла и мазнини
20 01 26*Масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25
20 01 27*Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества
20 01 28Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27
20 01 29*Перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества
20 01 30Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29
20 01 31*Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
20 01 32Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31
20 01 33*Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии
20 01 34Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33
20 01 35*Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти
20 01 36Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35
20 01 37*Дървесни материали, съдържащи опасни вещества
20 01 38Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37
20 01 39Пластмаси
20 01 40Метали
20 01 41Отпадъци от почистване на комини
20 01 99Други фракции, неупоменати другаде