Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
13Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)
13 03Отработени изолационни и топлопредаващи масла
13 03 01*Изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs
13 03 06*Хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01
13 03 07*Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа
13 03 08*Синтетични изолационни и топлопредаващи масла
13 03 09*Бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла
13 03 10*Други изолационни и топлопредаващи масла
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба