Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 03Бракувани партиди и неизползвани материали
16 03 03*Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
16 03 04Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
16 03 05*Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
16 03 06Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба