Изисквания към експертите по ЕО и ОВОС

 

С влизането в сила на НАРЕДБА на МОСВ № 1/2003г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (Обн., ДВ, бр. 22/2003 г.), оценките по ЕО и ОВОС се възлагат на колектив от регистрирани експерти - български и чуждестранни физически лица, с ръководител, които трябва да декларират, че не са лично заинтересувани от реализацията на инвестиционните предложения.

МОСВ регистрира в публичен регистър лицата, които притежават образователно-квалификационна степен по специалност, придобита във висши училища, и са осъществявали в продължение най-малко на пет години през последните десет години някоя от следните дейности, свързани с опазването на околната среда:

  1. проектантска дейност;
  2. практика в производствени предприятия;
  3. експертна дейност, в това число и изработване на експертизи, писмени консултации, доклади по ОВОС, екологични одити или екологични анализи;
  4. преподавателска дейност във висши училища и/или научна дейност;
  5. контролна дейност.

Удостоверението за вписване в регистъра има валидност пет години. Отказът, както и мълчаливият отказ подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

Редът за създаване и поддържане на регистъра и редът за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра се определят с НАРЕДБА на МОСВ № 1/2003г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (Обн., ДВ, бр. 22/2003 г.; изм. и доп., бр. 100/2005 г.)

Със заповед на министъра на околна среда и водите от регистъра се изключват експертите, за които е доказано, че в практиката си по ОВОС:

  1. три пъти са били автори на раздели от доклади за ОВОС, които са връщани за преработване при оценяването качеството на доклада;
  2. са представили невярна декларация за незаинтересованост от реализацията на инвестиционното предложение и това е доказано по съответния ред.

Изключването от регистъра е за срок от 5 години. След изтичането на този срок лицата могат да кандидатстват за ново вписване в регистъра по общия ред, определен с наредбата.

От 2010 г. оценките по ЕО и ОВОС се възлагат на колектив от експерти - български и чуждестранни физически лица, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ като не се изисква удостоверение за вписване в регистъра.

В хода на консултациите в процеса на изготвяне на оценката по ОВОС, компетентният орган по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице може по своя преценка или при поискване да препоръча на възложителя екипът да включва експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на инвестиционното предложение или с местоположението му.

Членовете на колектива и ръководителят трябва да декларират писмено, че:
1. не са лично заинтересувани от реализацията на съответното инвестиционно предложение, плана или програмата;
2. познават изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи.

Оценката на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона, се възлага от възложителя на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление "биологически науки". Експертите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да имат стаж по съответната специалност най-малко 5 години;
3. да извършват или да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 към ЗБР;
4. да познават действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при работата си по оценките да се позовават и съобразяват с тези изисквания и с наличните методически документи;
5. да не са лично заинтересувани от реализацията на съответния план, проект, програма или инвестиционно предложение - обект на процедурата по оценка за съвместимост;
6. да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с възложителя;
7. да не се намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие.

Наличието на горните обстоятелства се удостоверява със съответните документи и с декларация, подписана от експерта, които задължително се прилагат към доклада.

Компетентният орган може да изиска колективът, изготвящ оценката на степента на въздействие да включва експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.

Нормативна база

  НАРЕДБА на МОСВ № 1/2003г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра (Обн., ДВ, бр. 22/2003 г.; изм. и доп., бр. 100/2005 г.)