Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

01Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства
01 03Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми
01 03 04*Отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди
01 03 05*Други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества
01 03 06Отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05
01 03 07*Други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
01 03 08Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07
01 03 09Червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07
01 03 99Отпадъци, неупоменати другаде
02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба