Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 01Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации - с изключение на група 19
10 01 01Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)
10 01 02Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища
10 01 03Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина
10 01 04*Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво
10 01 05Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове
10 01 07Отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове
10 01 09*Сярна киселина
10 01 13*Увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво
10 01 14*Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества
10 01 15Сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14
10 01 16*Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества
10 01 17Увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16
10 01 18*Отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
10 01 19Отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18
10 01 20*Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
10 01 21Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20
10 01 22*Утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества
10 01 23Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22
10 01 24Пясъци от горене в кипящ слой
10 01 25Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища
10 01 26Отпадъци от пречистване на охлаждащи води
10 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба