Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 06Батерии и акумулатори
16 06 01*Оловни акумулаторни батерии
16 06 02*Ni-Cd батерии
16 06 03*Живак-съдържащи батерии
16 06 04Алкални батерии (с изключение на 16 06 03)
16 06 05Други батерии и акумулатори
16 06 06*Разделно събран електролит от батерии и акумулатори
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба