Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 01Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)
16 01 03Излезли от употреба гуми
16 01 04*Излезли от употреба превозни средства
16 01 06Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти
16 01 07*Маслени филтри
16 01 08*Компоненти, съдържащи живак
16 01 09*Компоненти, съдържащи PCBs
16 01 10*Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)
16 01 11*Спирачни накладки, съдържащи азбест
16 01 12Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11
16 01 13*Спирачни течности
16 01 14*Антифризни течности, съдържащи опасни вещества
16 01 15Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14
16 01 16Резервоари за втечнени газове
16 01 17Черни метали
16 01 18Цветни метали
16 01 19Пластмаси
16 01 20Стъкло
16 01 21*Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14
16 01 22Компоненти, неупоменати другаде
16 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба