Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
03Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон
03 02Отпадъци от консервация на дървесина
03 02 01*Нехалогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 02*Халогенирани органични консерванти за дървесина
03 02 03*Органометални консерванти за дървесина
03 02 04*Неорганични консерванти за дървесина
03 02 05*Други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества
03 02 99Отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба