Правила за ползване

 

 

Необходимо е внимателно да бъдат прочетени долуизброените условия преди използването на този сайт!

Използването му означава, че потребителят приема тези условия и е съгласен с тях.

 

ЦЕЛ

Собственика на www.ekoekspert.com създава тази страница с потребителски ориентирана информационна цел. Тя предоставя:

  1. информация, достъпна в публичните регистри и от Държавен вестник.
  2. информация за други фирми с тяхното знание и съгласие;
  3. авторски публикации на собственика на www.ekoekspert.com;
  4. авторски произведения на изкуството на студенти.

 

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

www.ekoekspert.com уважава личните данни на потребителите си и при никакви обстоятелства няма да преотстъпва на трети лица каквато и да било информация за своите потребители, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законовите разпоредби или процедури.

 

ОТГОВОРНОСТ

Като условие за използването на www.ekoekspert.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, че няма да използва предоставената му информация за каквато и да е дейност, забранена от закона, нарушаваща добрата търговска практика или неотговаряща на тези ПРАВИЛА.

www.ekoekspert.com и всички лица, упоменати на тази страница, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети, пропуснати ползи или прекъсване на бизнеса, които са произтекли от употребата или невъзможността за употреба на тази страница.

www.ekoekspert.com не носи отговорност за последствията от авариите на сървърите, в частност и при загубата на данните съхранявани в този сайт.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Информацията, публикувана на тази страница, може да бъде използвана и цитирана в разумни граници с посочване на източника www.ekoekspert.com.

По отношение на базата данни се забранява извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на базата данни или на негова част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, когато тези действия се извършват по начин, който противоречи на нормалното й използване или може да увреди законните интереси на www.ekoekspert.com.

 

ВРЪЗКИ

Препратките от www.ekoekspert.com към страниците на трети лица са предоставени единствено за удобство на потребителите. Ако използвате тези препратки, вие ще напуснете тази страница.

www.ekoekspert.com не контролира съдържанието на тези страници и не поема отговорност за никои от тях.