Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
07 05Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти
07 05 01*Промивни води и матерни луги
07 05 03*Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 04*Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги
07 05 07*Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 05 08*Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции
07 05 09*Халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 05 10*Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
07 05 11*Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
07 05 12Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11
07 05 13*Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества
07 05 14Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13
07 05 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба