Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
04Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост
04 01Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост
04 01 01Леш и изрезки от варосвани кожи
04 01 02Отпадъци от варосване на кожа
04 01 03*Отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза
04 01 04Дъбилни разтвори, съдържащи хром
04 01 05Дъбилни разтвори, несъдържащи хром
04 01 06Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром
04 01 07Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром
04 01 08Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)
04 01 09Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи
04 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба