Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
06 07Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи
06 07 01*Отпадъци от електролиза, съдържащи азбест
06 07 02*Активен въглен от производство на хлор
06 07 03*Утайки от бариев сулфат, съдържащи живак
06 07 04*Разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод
06 07 99Отпадъци, неупоменати другаде
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба