Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 13Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води
19 13 01*Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
19 13 02Твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01
19 13 03*Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества
19 13 04Утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03
19 13 05*Утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
19 13 06Утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05
19 13 07*Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества
19 13 08Отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07