Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 13Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях
10 13 01Отпадъчна смес преди термично обработване
10 13 04Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар
10 13 06Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)
10 13 07Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 13 09*Отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест
10 13 10Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09
10 13 11Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10
10 13 12*Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества
10 13 13Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12
10 13 14Отпадъчен бетон и утайки от бетон
10 13 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба