Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 11Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло
10 11 03Отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна
10 11 05Прахови частици и прах
10 11 09*Отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества
10 11 10Отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09
10 11 11*Отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)
10 11 12Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11
10 11 13*Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества
10 11 14Утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13
10 11 15*Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 11 16Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15
10 11 17*Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 11 18Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17
10 11 19*Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
10 11 20Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19
10 11 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба