Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

01Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства
01 05Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране
01 05 04Сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране
01 05 05*Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти
01 05 06*Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества
01 05 07Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
01 05 08Промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06
01 05 99Отпадъци, неупоменати другаде
02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба