BINOWA GmbH

Фирма BINOWA GmbH е сред водещите в ЕС в областта на проектирането и изграждането на съоръжения за пречистване на отпадъчни води и инсталации за производство на биогаз. Фирмата е създадена през 1991 г. и  вече отпразнува 20-годишния си юбилей.

През последните години от особено значение за BINOWA GmbH е изграждането на биогазови инсталации до ключ. Такива са изградени вече в много страни в ЕС и извън него – Германия, Полша, Великобритания, Швеция, Латвия, Беларус и други.

Дългогодишният опит и патентованите технологии, които BINOWA GmbH прилага, са основа при решаването на сложни технически казуси.

Предимства на системата CENTRIGAS®

Широка гама на приложение

Системата CENTRIGAS е многостепенен, компактен процес на производство на биогаз в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

Дългосрочните изследвания и многогодишният опит позволяват на BINOWA GmbH да предложи изключително устойчива и гъвкава инсталация за биогаз, която може да се справи с широка гама входящи суровини-субстрати от:

1. селското стопанство:

  • постеля и оборски тор
  • царевичен силаж
  • зърно
  • меласа от захарно цвекло
  • окосена трева

2. хранително-вкусовата промишленост:

  • отпадъци от преработка на картофи
  • отпадъци от кланици
  • стар хляб и хлебни отпадъци
  • отпадъчни води от мандри
  • отпадъци и отпадъчни води от преработката на плодове.
1

 

Сигурност и стабилност на процеса

Многостепенната система гарантира безопасност на процеса. Процесът на ферментация при CENTRIGAS® е проектиран като многостепенен, по подобие на храносмилателната система на кравите, където храната преминава последователно през няколко стомаха. Тристепенната система гарантира сигурност и стабилност в процеса на производство.

Специално водене на окислителния процес

Метановите бактерии консумират само органични киселини и са особено чувствителни към ниски стойности на реакция на средата (рН), която е променлива в процеса на окисляване. При едностепенни инсталации за биогаз, постигането на  степента на окисляване е в противоречие с оптималния процес на производство на метан. В системата CENTRIGAS® този проблем е преодолян чрез разделяне на двата процеса и разделното им водене.

Безпроблемна поддръжка на системата за разбъркване

Механичните бъркалки при биогазовите инсталации създават множество проблеми - те са скъпи в експлоатацията и бързо се износват. Системата CENTRIGAS® няма тези недостатъци. Използването на високо ефективна газова разбъркваща система, която не се износва и допълнително влияе благоприятно върху бактериалната среда.

Значително увеличаване съдържанието на метан в биогаза

Тристепенното водене на процеса заедно с възможността за оптимизирането му осигуряват високо съдържание на метан в биогаза, което отличава системата CENTRIGAS® от конвенционалните инсталации.

Интегрирана  конструкция

Характерен подход при системата CENTRIGAS® е всички стъпала на процеса и неговите модули да бъдат интегрирани под един покрив, затова CENTRIGAS® системите са много добре приспособени към условията на земеделските стопани и фермерите.

Малка консумация на енергия

Системата се характеризира с ниска консумация на енергия. Нетното  потреблението на електроенергия е 5-7% от общата произведена, като само 15-20% от общата топлинна мощност се употребява за собствени нужди (в зависимост от климатичните условия, при които работи биогазовата инсталация).

Технологични операции в системата CENTRIGAS®

Предварително вкисляване

Използваният субстрат за производство на биогаз се въвежда в системата за предварително вкисляване. Едновременно се постига желаното съдържание на сухо вещество. Процесът на предварително вкисляване протича автоматично. Разделянето му от процеса на производство на метан създава оптимални условия за добив на биогаз. Само добре вкиселени продукти осигуряват оптимален добив на енергия с по-високо съдържание на метан (около 70% или повече) в биогаз.

Ферментация

Метановите бактерии във ферментатора превръщат органичните киселини в биогаз. Този процес обикновено протича при температура 35°C и благодарение на отделно водения процес на предварително вкисляване, той е стабилен в протичането си, от една страна. От друга страна, благодарение на многостепенната система и това, че не се използват механически бъркалки, се постига високо съдържание на метан в биогаза.

Доферментиране

Следферментационният резервоар, проектиран в кръг около биореактора, също е обхванат от мембрана, улавяща биогаз. Това конструктивно решение допринася за улавянето на оставащия биогаз и увеличаване съдържанието на метана. Постоянното движение на субстрата го насочва към изходната точка и го извежда извън реактора. Ферментаторът е оптимално оразмерен и едновременно позволява плавно отстраняване на отработения субстрат. Важни хранителни вещества като нитрати и фосфати се запазват по време на процеса CENTRIGAS® във ферментиралия субстрат, който е ценен като тор и подходящ за повърхностно торене.

2

1 - подаване на субстрата; 2 - предварително вкисляване; 3 - циркулация; 4 - улавяне на камъни и пясък; 5 - помпа; 6 - предварително подгряване; 7 - захранваща тръба на ферментатора с топлообменник; 8 - ферментатор; 9 - подгревател на ферментора; 10 - следферментационен резервоар; 11 - биогазов резервоар; 12 - газ мембрана; 13 - нивомер на мембраната; 14 - главна изолация; 15 - покривен вентилатор за оползотворяване на топлина; 16 - външно покривало, устойчиво на UV лъчение и на други атмосферни влияния; 17 - централизирано управление; 18 - факел горелка; 19 - когенератор; 20 - ел. подстанция; 21 - разпределение на топлинна енергия; 22 - изход на отработения субстрат; 23 - дренаж; 24 - външна изолация.

 

Технически детайли

3

 

Разбъркване във ферментатора

Целта на разбъркването във ферментатора е да се избегне образуване на плаващ слой и утаяване на субстрата. CENTRIGAS® използва специално разработен процес на барбутиране с биогаз на субстрата. По този начин, различаващ се от класическия с механичните бъркалки, много по-ефективно се разбърква цялата маса, омесването е много по-равномерно и процесът не изисква допълнителна поддръжка.

Събирателен резервоар за биогаз

Образуващият се биогаз над ферментатора и резервоара за доферментиране е затворен под многопластова мембрана с високо качество. Тя е оразмерена така, че да може лесно да компенсира колебанията, свързани с разликите в налягането при генерирането и оползотворяването на биогаза.

Когенерационни системи

Биогазовите инсталации, проектирани от BINOWA GmbH, могат да работят съвместно с всякакви когенерационни системи.

4

 

Концепция за топлоизолация

Ферментаторът в системата CENTRIGAS® е заобиколен с многослойна изолация като по този начин са създадени оптимални условия за ферментация на субстрата - най-важният процес при добива на биогаз. В резултат на използваните технически решения в топлоизолацията, системата работи с минимално потребление на енергия.

5

 

Факелна горелка

Излишъците от биогаз се насочват към нея - обезопасителен елемент. Използва се нова модифицирана конструкция, действаща независимо от външното захранване с енергия и при ниски нива на налягане на газа.

Обучение и сервиз

Системата и извършваните технологични операции са с прости и ясни проектни решения. Основното обучение се провежда по време на инсталирането и въвеждането в експлоатация на инсталацията, което от своя страна осигурява безпроблемна работа.

 

http://www.binowa.de