ОС (оценка на съвместимостта)

 

Изготвя се в съответствие с разпоредбите на НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.) (Обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.) за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху тях, както следва:

  • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
  • планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;
  • планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.

За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън посочените по-горе, в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им върху защитените зони, компетентният орган преценява начина на процедиране, като уведомява писмено възложителя за това в отговор на подадено от него уведомление.

Оценка за съвместимостта на плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на Наредбата за ОС.

Повече информация за ОС тук.

Нормативни документи
ЗАКОН за биологичното разнообразие
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 (pdf)
Приложение № 2а към чл. 35а (pdf)
Приложение № 3 към чл. 37 (pdf)
Приложение № 4 към чл. 41, ал. 1 (pdf)
Приложение № 4а към чл. 41а (pdf)
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.)