Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
02 01Отпадъци от селското стопанство - овощарство, цветарство и градинарство, горско, ловно и рибно стопанство
02 01 01Утайки от измиване и почистване
02 01 02Отпадъци от животински тъкани
02 01 03Отпадъци от растителни тъкани
02 01 04Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)
02 01 06Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им
02 01 07Отпадъци от горското стопанство
02 01 08*Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
02 01 09Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08
02 01 10Метални отпадъци
02 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба