Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
05Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища
05 01Отпадъци от рафиниране на нефт
05 01 02*Утайки от обезсоляване
05 01 03*Дънни утайки от резервоари
05 01 04*Кисели утайки от алкилиране
05 01 05*Разливи от нефт и нефтопродукти
05 01 06*Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване
05 01 07*Кисели катрани
05 01 08*Други катрани
05 01 09*Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества
05 01 10Утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09
05 01 11*Отпадъци от пречистване на горива с основи
05 01 12*Нефтопродукти, съдържащи киселини
05 01 13Утайки от пречистване на захранваща вода за котли
05 01 14Отпадъци от охлаждащи колони
05 01 15*Отпадъчни филтруващи глини
05 01 16Отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт
05 01 17Битум
05 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба