Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 08Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали
10 08 04Частици и прах
10 08 08*Солеви шлаки от първия и втория етап на производство
10 08 09Други шлаки
10 08 10*Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 08 11Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10
10 08 12*Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
10 08 13Отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12
10 08 14Аноден скрап
10 08 15*Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 08 16Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15
10 08 17*Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 08 18Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17
10 08 19*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 08 20Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19
10 08 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба