Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 06Отпадъци от анаеробно разграждане на твърди отпадъци
19 06 03Течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци
19 06 04Остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци
19 06 05Течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
19 06 06Остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци
19 06 99Отпадъци, неупоменати другаде