Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
06 13Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде
06 13 01*Неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди
06 13 02*Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)
06 13 03Индустриални сажди
06 13 04*Отпадъци от производство на азбест
06 13 05*Сажди/нагар
06 13 99Отпадъци, неупоменати другаде
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба