Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
06 03Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди
06 03 11*Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди
06 03 13*Твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали
06 03 14Твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13
06 03 15*Метални оксиди, съдържащи тежки метали
06 03 16Метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15
06 03 99Отпадъци, неупоменати другаде
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба