Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 03Отпадъци от пирометалургия на алуминий
10 03 02Аноден скрап
10 03 04*Шлаки от първия етап на производство
10 03 05Отпадъчен алуминиев оксид
10 03 08*Солеви шлаки от втория етап на производство
10 03 09*Черни дроси/шлаки от втория етап на производство
10 03 15*Леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 03 16Леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15
10 03 17*Отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран
10 03 18Отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17
10 03 19*Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества
10 03 20Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19
10 03 21*Други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества
10 03 22Други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21
10 03 23*Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 03 24Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23
10 03 25*Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества
10 03 26Утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25
10 03 27*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла
10 03 28Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27
10 03 29*Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества
10 03 30Отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29
10 03 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба