Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
16Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка
16 11Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали
16 11 01*Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
16 11 02Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01
16 11 03*Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества
16 11 04Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03
16 11 05*Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества
16 11 06Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба