Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
18Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност - без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването
18 02Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване
18 02 01Остри инструменти (с изключение на 18 02 02)
18 02 02*Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
18 02 03Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
18 02 05*Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
18 02 06Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 02 05
18 02 07*Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 02 08Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба