Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

01Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства
01 04Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми
01 04 07*Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества
01 04 08Отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 09Отпадъчни пясъци и глини
01 04 10Прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 11Отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 12Отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11
01 04 13Отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07
01 04 99Отпадъци, неупоменати другаде
02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба