За дружеството

"ЕкоЕксперт" се създава през 1994 г. с цел организиране на екипи за извършване на оценки за въздействие върху околната среда (ОВОС). Обединяват се усилията на инженери и научни работници, които работят като независими експерти. Комбинацията между инженерната и научната мисъл се оказва особено ползотворна, а изготвените експертизи - на съвременно научно ниво. Разработките съдържат не само пълно количествено и качествено описание на въздействието и отражението му върху състояние на околната среда, но предлагат начини за устойчиво управление и мерки за елиминиране на отрицателното влияние.

 

Стремежът на експертите да помогнат със своите професионални умения за създаване на равновесие между техническия прогрес и околната среда, в последствие се разширява и излиза извън рамките на първоначалната дейност в системата на Министерството на околната среда и водите, като през 1996 г. се появява необходимостта от структура с идеална цел - създава се Сдружение с нестопанска цел "Екологично общество ЕкоЕксперт" - Пловдив.

 

"ЕкоЕксперт" разполага с квалифицирани специалисти и експерти по всички компоненти и фактори на околната среда, притежаващи дългогодишен стаж и професионален опит.

 

Дейност

Дейността на "ЕкоЕксперт" включва:

  1. консултантска дейност в сферата на опазването на околната среда;
  2. изготвяне на стратегии и програми за околната среда или отделни нейни компоненти и фактори;
  3. изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС);
  4. изготвяне на екологични оценки на устройствени планове и програми за развитие (ЕО);
  5. експертна помощ при подготовка на документация за издаване на Комплексно разрешително и прилагане на най-добри налични техники (НДНТ);
  6. провеждане на обучения в сферата на околната среда;
  7. разработване и реализация на проекти за създаване на навици и изграждане на екологична култура сред обществото.