Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
17Отпадъци от строителство и събаряне - вкл. почва, изкопана от замърсени места
17 09Други отпадъци от строителство и събаряне
17 09 01*Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)
17 09 03*Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества
17 09 04Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба