Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
13Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)
13 01Отпадъчни хидравлични масла
13 01 01*Хидравлични масла, съдържащи PCBs
13 01 04*Хлорирани емулсии
13 01 05*Нехлорирани емулсии
13 01 09*Хлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 10*Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
13 01 11*Синтетични хидравлични масла
13 01 12*Бързо биоразградими хидравлични масла
13 01 13*Други хидравлични масла
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба