Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
18Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност - без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването
18 01Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване
18 01 01Остри инструменти (с изключение на 18 01 03)
18 01 02Телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)
18 01 03*Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции
18 01 04Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси)
18 01 06*Химични вещества и препарати, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
18 01 07Химични вещества и препарати, различни от упоменатите в 18 01 06
18 01 08*Цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти
18 01 09Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08
18 01 10*Амалгамни отпадъци от зъболечението
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба