Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 11Отпадъци от регенeриране на масла
19 11 01*Отработени филтруващи глини
19 11 02*Кисели катрани
19 11 03*Отпадъчни води
19 11 04*Отпадъци от пречистване на горива с основи
19 11 05*Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества
19 11 06Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05
19 11 07*Отпадъци от пречистване на отпадъчни газове
19 11 99Отпадъци, неупоменати другаде