Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
12Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
12 01Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси
12 01 01Стърготини, стружки и изрезки от черни метали
12 01 02Прах и частици от черни метали
12 01 03Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали
12 01 04Прах и частици от цветни метали
12 01 05Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси
12 01 06*Машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
12 01 07*Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)
12 01 08*Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи
12 01 09*Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи
12 01 10*Синтетични машинни масла
12 01 12*Отработени восъци и смазки
12 01 13Отпадъци от заваряване
12 01 14*Утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества
12 01 15Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14
12 01 16*Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества
12 01 17Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16
12 01 18*Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло
12 01 19*Бързо биоразградими масла от машинна обработка
12 01 20*Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества
12 01 21Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20
12 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба