Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 02Отпадъци от физико-химичнo обработване на отпадъци - включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация
19 02 03Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци
19 02 04*Предварително смесени отпадъци, съдържащи поне eдин опасен отпадък
19 02 05*Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества
19 02 06Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05
19 02 07*Масла и концентрати от сепариране/разделяне
19 02 08*Течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 09*Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 10Запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09
19 02 11*Други отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 02 99Отпадъци, неупоменати другаде