Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 05Отпадъци от аеробно разграждане на твърди отпадъци
19 05 01Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци
19 05 02Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци
19 05 03Нестандартен компост
19 05 99Отпадъци, неупоменати другаде