Екологичен анализ за отдаване на концесия

 

Екологичен анализ за отдаване на концесия на общинска и държавна собственост

С екологичния анализ като част от обосновката и подготвителните действия за предоставяне на концесия на държавна или общинска собственост се определя характера на въздействието на обекта, инвестиционния проект или дейността върху околната среда като се представя информация за нейната специфика, както и свързаните с това нормативни изисквания, които трябва да се спазват по време на строителството, експлоатацията на обекта или извършването на дейността.

Съгласно Закона за концесиите, концесията е право на експлоатация върху обект и/или услуга от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера. Според предмета си концесиите са:

 1. концесия за строителство;
 2. концесия за услуга;
 3. концесия за добив.

Съдържанието на екологичния анализ е в зависимост от предмета на концесията и включва:

 1. Информация за наличието на проведена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда с посочване на:
  • предписаните с акта на органа по околната среда мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от строителството и експлоатацията на обекта на концесията върху околната среда;
  • мерките за наблюдение и контрол, включително собствен мониторинг, свързан с опазване на околната среда.
 2. Указания за изпълнението на предписаните с акта на органа по околната среда мерки по опазване на околната среда в процеса на проектирането, строителството и/или експлоатацията на обекта.
 3. Определяне при необходимост на допълнителните процедури по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, които е необходимо да бъдат проведени от концесионера.
 4. Когато не е проведена процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, екологичният анализ съдържа вместо информацията по т. 1 и 2 следната информация:
  • Описание на инвестиционното предложение за обекта на концесията:
   • резюме на инвестиционното предложение за обекта на концесията;
   • връзка и взаимодействие на обекта на концесията с други съществуващи и предвидени с устройствен или друг план обекти и дейности;
   • информация за разгледани алтернативи, включително на нулева алтернатива;
   • информация за природните ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията на обекта на концесията;
   • отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството и/или експлоатацията на обекта на концесията - видове, количества и начин на третиране;
   • информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда;
   • характеристика на другите дейности, свързани с инвестиционното предложение (например необходимост от изграждане на нови елементи на техническата инфраструктура, добив на природни ресурси, третиране на отпадъчните води и др.);
   • очаквано замърсяване и дискомфорт на околната среда и риск от инциденти;
   • определяне на чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони,
   • защитени зони, санитарно-охранителни зони и др. в териториалния обхват на концесията;
   • качеството и регенеративната способност на природните ресурси;
   • характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
  • въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми;
  • въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на концесията;
  • вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 5. При необходимост - програма за отстраняване на екологичните щети, включително ликвидационни и рекултивационни мероприятия, от дейностите по концесията с цел предаване обекта на концесията на концедента годен за употреба с отстранени екологични щети.

Концесионните анализи се оформят и представят на хартиен и на електронен носител като един документ, който съдържа:

 1. въведение;
 2. обща част;
 3. екологичен анализ;
 4. общи изводи и препоръки;
 5. приложения.

Общата част включва информация и аналитична част, която е обща за всички концесионни анализи. Отделните изводи и препоръки в концесионните анализи оформят общото становище на екипа относно законосъобразността и целесъобразността на предоставянето на концесията.

Приложенията към концесионните анализи са на хартиен носител и съдържат най-малко:

 1. оригинали или заверени копия на документите, удостоверяващи правото на собственост или други вещни права върху обекта на концесията или на територията, предвидена за неговото строителство, освен когато в съответствие с изискванията на нормативен акт за имота не се съставят такива документи;
 2. документи, с които се извършва графична индивидуализация на обекта на концесията - устройствени и други планове, лесоустройствени проекти, скици, схеми, карти и др.;
 3. документа, с който е приключила съответната приложима процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, включително предписанията на органа по опазване на околната среда във връзка със строителството и експлоатацията на обекта на концесията - в случаите, когато има проведена процедура;
 4. други документи, които съдържат данни, въз основа на които са изработени концесионните анализи.

Анализите се подписват от авторите и към тях се прилагат документите, удостоверяващи тяхната правоспособност.

Концесионните анализи се изработват от екип, който включва експерти, притежаващи необходимата квалификация и професионален опит в изработването им. Участниците в екипа, който изработва концесионните анализи:

 1. не могат да бъдат лица, които имат пряк интерес от изпълнението на концесията;
 2. нямат право да разгласяват информацията, която им е предоставена или която са узнали при изработването на концесионните анализи;
 3. нямат право да консултират други лица извън концедента и органа във връзка с конкретната концесия.

Концесионните анализи се приемат с протокол на екипа за подготвителни действия, който се представя на съответния министър, при отдаване на концесия на държавна собственост, на кмета на общината – в случай на общинска собственост и на лицето, което управлява публичноправната организация - за обществените концесии. При съгласуването на държавните концесии, екологичните анализи се изпращат на министъра на околната среда и водите за становище заедно с документите. Съгласуването на държавните концесии се извършва в 14-дневен срок от получаването на преписката в съответната администрация. Непредставянето на становище в определения срок се счита за съгласуване без бележки.

Отдаването на обекта на концесия, както и извършването на строителство, услуги и др.стопански дейности от концесионера се регулира от разпоредбите на:

 1.   ЗАКОН за концесиите - Обн., ДВ, бр. 36/2006 г.; посл. изм., бр. 13/2016 г.
 2.   ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за концесиите (Приет с ПМС № 161/2006 г.) - Обн., ДВ, бр. 54/2006г.; посл. изм. и доп., бр. 21/2011 г.