Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 12Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде
19 12 01Хартия и картон
19 12 02Черни метали
19 12 03Цветни метали
19 12 04Пластмаса и каучук
19 12 05Стъкло
19 12 06*Дървесни материали, съдържащи опасни вещества
19 12 07Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06
19 12 08Текстилни материали
19 12 09Минерали (например пясък, камъни)
19 12 10Гoрими отпадъци (RDF - модифицирани горива, получени от отпадъци)
19 12 11*Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
19 12 12Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11