Постановление на МС № 17 от 20.01.2017 г. за изменение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства е публикувано в извънредния бр. 9 от 26.01.2017 г. на ДВ.

Наредбата въвежда изискванията на:Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни с...
 
...Още
 
 

Нова Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци е публикувана в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.

С Постановление на МС № 20 от 25 януари 2017 г. е приета, предоставената за обществени консултации в края на миналата година, нова Наредба за разделно събир...
 
...Още
 
 

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.) е представен за обществени консултации

Разработен е с цел транспониране в българското законодателство на Решение 2014/955/ЕС на Комисията за изменение на Решение 2000/532/ЕО, с което ще се въведе...
 
...Още
 
Архив