Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
15Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка
15 01Опаковки - включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита
15 01 01Хартиени и картонени опаковки
15 01 02Пластмасови опаковки
15 01 03Опаковки от дървесни материали
15 01 04Метални опаковки
15 01 05Композитни/многослойни опаковки
15 01 06Смесени опаковки
15 01 07Стъклени опаковки
15 01 09Текстилни опаковки
15 01 10*Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества
15 01 11*Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба