Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
14Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива - с изключение на 07 и 08
14 06Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива
14 06 01*Хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC
14 06 02*Други халогенирани разтворители и смеси от разтворители
14 06 03*Други разтворители и смеси от разтворители
14 06 04*Утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители
14 06 05*Утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба