Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
13Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)
13 02Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 02 04*Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 05*Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа
13 02 06*Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки
13 02 07*Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
13 02 08*Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба