Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
08Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила
08 04Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали - включително водонепропускливи продукти
08 04 09*Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 10Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09
08 04 11*Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 12Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11
08 04 13*Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 14Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13
08 04 15*Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества
08 04 16Отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15
08 04 17*Масло от дървесна смола/колофон
08 04 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба