ЕО и ОВОС в трансграничен аспект

 

ЕО на ПП с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията на ЗООС, наредбата за ЕО, Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от 10 септември 1997 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр. бр. 89 от 1999 г.)(Конвенцията за ОВОС), ратифицирана със закон (ДВ, бр. 86 от 1999 г.), и съответния международен договор между Република България и засегната държава или държави. От юли 2010 г. е в сила Протокол за стратегическа екологична оценка към Конвенцията.

ОВОС за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията на ЗООС, на наредбата за ОВОС и на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст(Конвенцията за ОВОС), цитирана по-горе, освен ако международен договор между Република България и засегната държава или държави предвижда друго.

Компетентен орган за процедурата по ЕО и ОВОС в трансграничен контекст е министърът на околната среда и водите.

Кога се извършва

ЕО и ОВОС в трансграничен аспект се извършва при преценка, че за предложен проект за ПП или инвестиционна инициатива е вероятно да има значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави, спрямо които Република България е държава на произход.

Процедура

В този случай министърът на околната среда и водите уведомява възложителя и засегнатата държава или държави за това и определя срок за отговор дали съответната държава ще участва в процедурата.

При положителен отговор от страна на засегнатата държава, се отчитат трансграничните аспекти в заявения обхват, като се провеждат двустранни или многостранни междудържавни консултации относно постигането на споразумение по отношение на участието в цялостната процедура.

При ЕО и ОВОС с трансгранично въздействие, осъществявани на територията на други държави, спрямо които Република България е засегната държава, МОСВ уведомява държавата по произход за своето решение да участва или да не участва в процедурата:

  1. при изразено съгласие за участие се следва националната процедура на държавата на произход, ако друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна;
  2. министърът на околната среда и водите осигурява обществен достъп до предоставената информация и своевременно изпраща всички становища по документацията преди вземането на решения от компетентния орган на другата държава.

В случай, че не е постъпило уведомление от държавата на произход за план/програма/инвестиция в трансграничен контекст, което може да окаже съществено въздействие на територията на Република България, МОСВ прави необходимите постъпки пред компетентния орган на държавата по произход за провеждане на консултации за участие в процедурата.

Нормативна база