Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 04Отпадъци от пирометалургия на оловото
10 04 01*Шлаки от първия и втория етап на производство
10 04 02*Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство
10 04 03*Калциев арсенат
10 04 04*Прах от отпадъчни газове
10 04 05*Други частици и прах
10 04 06*Твърди отпадъци от пречистване на газове
10 04 07*Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 04 09*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 04 10Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09
10 04 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба