Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
03Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон
03 03Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон
03 03 01Отпадъчни кори и дървесина
03 03 02Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)
03 03 05Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия
03 03 07Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон
03 03 08Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране
03 03 09Отпадъчен шлам, съдържащ вар
03 03 10Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали
03 03 11Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10
03 03 99Отпадъци, неупоменати другаде
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба