Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба
19 01Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци
19 01 02Черни метали, отделени от дънна пепел
19 01 05*Филтърен кек от пречистване на газове
19 01 07*Твърди отпадъци от пречистване на газове
19 01 10*Отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове
19 01 11*Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества
19 01 12Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11
19 01 13*Увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества
19 01 14Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13
19 01 15*Прах от котли, съдържаща опасни вещества
19 01 16Прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15
19 01 17*Отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества
19 01 18Отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17
19 01 19Пясъци от пещи с кипящ слой
19 01 99Отпадъци, неупоменати другаде
19 01 06*отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води