Отпадъци

Списък на отпадъците - Приложение №1 към НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците. Със '*' са отбелязани отпадъците, съдържащи опасни вещества.

02Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти
06Отпадъци от неорганични химични процеси
07Отпадъци от органични химични процеси
10Отпадъци от термични процеси
10 05Отпадъци от пирометалургия на цинка
10 05 01Шлаки от първия и втория етап на производство
10 05 03*Прах от отпадъчни газове
10 05 04Други частици и прах
10 05 05*Твърди отпадъци от пречистване на газове
10 05 06*Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
10 05 08*Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло
10 05 09Отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08
10 05 10*Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода
10 05 11Дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10
10 05 99Отпадъци, неупоменати другаде
19Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отдадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба